Bestyrelsesmødereferat 08.5.24

Referat 8/5-2024

1. Valg af ordstyrer: Michael
2. Valg af referent: Caroline
3. Evt. ændringer til dagsordenen: ingen
4. Undersøgelserne: Michael orienterede om de nuværende undersøgelser. Der er en ny projektleder på fra Domea BYG på sagen. Beboere har oplevet, at de ikke har fået de lovede besøg, hvilket bestyrelsen undersøger med ATELIA.
5. Almenbolig+-koncepteta. Møde med Domea/LLO: Bestyrelsen har et møde d. 3/6 2024 vedr. vort boligkoncept. Det er målet at få etableret en klar fordelingsmodel fordriftsopgaver. Caroline kigger på lovgrundlaget inden mødet. Kenneth kiggerpå forudgående modeller. Almenbolig+-konceptet skal sikre, at vores huslejeer ca. 30 % lavere end tilsvarende byggeri jf. de nedsatte forskriver fraetableringen.
6. Møde med TMF: Bestyrelsen rykker fortsat for et møde med TMF ombudget/regnskab; manglende bygningstegninger, manglende villighed til at givebestyrelsen indblik i drift fra Domea.
7. Kommunikation internt: Bestyrelsen har brug for en bedre måde at kommunikere påinternt. Bestyrelsen besluttede, at vi i højere grad vil kommunikere pr telefon.
8. Rotter: Helle har været i kontakt med kommunen. Det lader til, at der er rotter, menat der ikke kan gøres mere, medmindre vi vil købe os til bekæmpelse. Bestyrelsenindskærper til, at ALLE LUKKER LÅGET HELT, NÅR DE SMIDER SKRALD UD. DESUDENSKAL AL FUGLEFODRING INDSTILLES, DA DET TILTRÆKKER ROTTER.
9. Nye borde-bænke-sæt? Flere beboere efterspørger flere borde-bænke-sæt. Vi vilundersøge behovet og pladsen og evt. indkøbe flere sæt.
10. Brandvejen: Der må ikke stå avisuddelingsmateriale og –vogne mv. på brandvejene!OBS! Der må heller ikke stå motorkøretøjer.
11. Ladcyklen: Det ser ud til, at vores model kan tages i brug uden øget sikkerhedsrisiko.Vi mangler dog det sidste ok. Der skal foretages et sikkerhedseftersyn. Desuden skalder indkøbes nyt batteri; dette gør bestyrelsen.
12. Hjemmeside: hjemmesiden aftalen med one.com skal fornyes, mendomæneudbyderen har hævet prisen. Vi undersøger alternative løsninger.
13. Status på udlæg og kassererrapport. Bestyrelsen er blevet orienteret.
14. Beboerhenvendelser: Der er indkommet spørgsmål vedr. ladcykel. Se pkt. 11.
15. Nøgle til opslagstavle mangler, der ses på muligheder for at få ny lås på.
16. Eventuelt:
a. Der er mange på cykel, som ikke respekterer, at der ikke må cykles påstræderne. Det er farligt, fordi børnene har vænnet sig til, at der ikke kommercykler drønende. Beboere skal HUSKE, at det kun er børn under syv år, der må cykle i strædet. FORTÆL ENDELIG ALLE, DER CYKLER HER, AT DET IKKE ER TILLADT. Vi arbejder på mere og tydeligere skiltning.
b. Grøn Gruppe ønsker at indkøbe tidsel- og hakkejern. Bestyrelsen bevilger1200 kr. til indkøb heraf.
17. Næste møde: onsdag d. 29/5 kl. 18-20 hos Birthe.