Bestyrelsesmødereferat 26.06.18

Bestyrelsesmøde 26.06.18 klokken 18.00-21.00 hos Magnus i nummer 71

Tilstede: Maria, Magnus, Khaled, Bente, Helena og Marie-Sophie

Afbud: Michael

  1. Mulighed for beboer at deltage i bestyrelsesmødet – besøg af Vibeke (pårørende fra ”Det Runde Hus”) og Rasmus (botilbudsleder fra ”Det Runde Hus”) som gerne vil sende os nogle forslag om, hvordan ”Det Runde Hus” ønsker at begrønne skellet mellem os og dem. Forslagene vil blive sendt til bestyrelsen forud for næste bestyrelsesmøde, hvor vi efterfølgende sender ud til alle til kommentering. Herefter vil Det Runde Hus stille et konkret forslag til vores afdelingsmøde. Det er desværre ikke en mulighed at benytte vandhanen ved skuret, da den tilhører Det Runde Hus – og Domea vurderer, det er en nemmere og billigere løsning at vi får vores egen. Bestyrelsen vil på næste års afdelingsmøde stille forslag herom.
  2. Valg af mødeleder – Magnus
  3. Valg af referent – Helena
  4. Forslag om forretningsorden præsenteres (Magnus) – forretningsordenen er gennemgået og vil blive justeret og præsenteret til kommende bestyrelsesmøde. Herefter vil den blive udsendt til orientering for alle.
  5. Procedure for håndtering af akutsager præsenteres (Michael) – udskydes.
  6. Kasserapport – maj-juni 2018 (Khaled) – bestyrelsen er orienteret om halvårets udgifter i foreningen.
  7. Opgavebanken og registrering af tid (Magnus) – debat om at eventgruppen er nedlagt, der har været et fald af sociale aktiviteter. Vi vil i bestyrelsen gå videre i en proces om at få aktiviteter til at genopstå. Hvis du vil være med i denne proces, så send endelig en mail – alt er velkomment.
  8. Siden sidst
   • Opdatering på forslag fra pårørende fra Det Runde Hus – se punkt 1.
   • Opfølgning på forslaget om terrasse udvidelse (Michael) – udgår.
   • Opdatering af råderetskatalog præsenteres (Michael og Magnus) – målet er at katalogerne bliver opdateret inden kommende afdelingsmøde, således af fx udlån af diverse indgår i husordenen osv og vi kan stemme om de nye tilføjelser og ændringer.
   • Grøngruppes ansøgning om gartner – Grøngruppe og domea går i samarbejde videre med opgaven.
   • hjertestarter (Michael) – hjertestarter er planlagt til at blive sat op i denne eller kommende uge.
   • Indkøb af redskaber (Magnus) – der er indkøbt tre spader, tre koste, to løvriver, budget er overskredet med 147 kr.
  9. Mails fra beboere og grupper (Marie-Sophie) – Vi er blevet informeret.
   1. herunder – mail fra kamilla som vil donere et stort havetelt, som efter sigende passer som fod i hose til  en-etage lejligheder med have. Teltet vil blive placeret i skuret.
  10. Trailerudlån (Helena) – forslag om at udlån gøres gratis, subsidiært nedsættes til kr. 25,- – bestyrelsen vil på næste afdelingsmøde præsentere en ensretning for udlån af vores fælles ting.
  11. Forslag om at alle har adgang til begge skure (Helena) – det er vedtaget at alle beboere får adgang til det nye skur. Bestyrelsen har bevilget op til 1100kr til indkøb af ny hængelås, som passer til nøglen, som hænger i nøgleboksen på skuret. Snarest vil der være adgang til begge skure!
  12. Status på vandpost ved skuret – se punkt 1.
  13. Forslag fra en anden Domea-afdeling om et erfaringsudvekslingsmøde (Helena) – der er rettet henvendelse til os fra en anden bestyrelse under Domea, som ønsker at udveksle erfaringer.
  14. Planlægning af sommerperioden mht. vagt og lignende – bestyrelsen holder sommerferie i juli, vi vil derfor ikke besvare mails. Vi er tilbage i august, hvor Magnus vil bestyre mailen.
  15. Eventuelt ny mødedag for bestyrelsesmøder efter ferien – dette afvejes efter sommerferien. En doodle vil blive udsendt så en egnet dag kan findes.
  16. Evt.
   •       Ladcyklen er kommet – det er nu muligt at låne den. Se her hvordan.