Mødereferat bestyrelsesmøde 24.09.18

Tilsted: Magnus, Marie-Sophie og Helena

Afbud: Maria, Michael, Bente

 1. Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet mellem 18.00 og 18.30 bestyrelsen@emblasgade.com.
  • Caroline Nyvang var forbi for at orientere om, at hun og Morten Thinning har taget initiativ til et dialogmøde med diverse interessenter (kommune, politi, andre naboer i området) for at sætte fokus på større tryghed i nærområdet. Bente Adler har tilbudt at deltage som bestyrelsens repræsentant. Mere information om tiltaget vil følge.  
 2. Ordstyrer – Magnus
 3. Referent – Helena
 4. Ændringer til dagsordenen – punkter til evt.
  • ændringer i bestyrelsen
  • ansøgning fra arbejdsdaggruppen.
  • halloweenfest
  • hjertestarter
 5. Siden sidst
  • Nyt om Grøn gruppes ansøgning om gartner (Helena) –  Eva fra Grøngruppe har fået vejledning af Domea. Mere om dette i gruppens kommende mødereferat.
  • Orientering om indkøb til skuret (Magnus) – der er endnu ikke købt nye redskaber og materialer. Såfremt man er opmærksom på mangler eller defekte redskaber – evt. i forbindelse med ting, der skal bruges til arbejdsdagen – er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.
  • Ind- og udflytninger (Magnus) – vi får to indflytninger den kommende måned, som bestyrelsen vil besøge og byde velkommen. Derudover har vi en intern flytning.
 6. Mails fra beboere og grupper (Magnus) – se under relevante punkter.
 7. Opdatering på forslag fra Det Runde Hus (DRH) (Magnus)
  • Information fra organisationsbestyrelsen
  • Ønske om mere information til beboere om sagen  – Som man har kunne læse i de sidste møders referater, har der været kontakt mellem Emblasgade bestyrelse og pårørendegruppen fra Det Runde Hus (DRH). Dette skyldes, at DRH har et ønske om at opføre en form for afskærmning i skellet mellem DRH og de omkringliggende bebyggelser på Emblasgade. Pårørendegruppen har fremlagt deres foreløbige planer for bestyrelsen, og bestyrelsen har informeret om, hvorledes Emblasgades beboere evt. kan tage stilling til planerne. Som bestyrelsen pt. er informeret, vil en evt. afskærmning mellem DRH og Emblasgade være betinget af samlet godkendelse af Domea, organisationsbestyrelsen og Emblasgade afdelingsmøde. Bestyrelsen har derfor aftalt med Domea og organisationsbestyrelsenat de først tager stilling til DRH’s planer, hvorefter de dele, som de kan godkende, bliver fremlagt på et afdelingsmøde, hvor Emblasgades beboere får mulighed for at tage stilling.
 8. Færdiggørelse af skure (Magnus) – Fremlæggelse af tilbud fra Domea for færdiggørelse af skurene (isolering, el og fliser). – Skuret er blevet inspiceret af tømrer, elektriker og brolægger, men vi afventer stadig de endelige tilbud fra Domea. Punktet udskydes derfor til næste møde
 9. Endelig forretningsorden præsenteres (Magnus) – afsnittet om økonomi er ikke afklaret endnu, derfor udskydes punktet til næste møde.
 10. Planlægning af budgetmøde og markvandring (Helena) – Domea indkalder bestyrelsen til budgetmøde og markvandring snarest, her vil forslag til kommende budget blive gennemgået og eventuelle større økonomiske poster vil blive indlagt i budgetforslag. Ved markvandringen vil bestyrelsen med Domea gå rundt i afdelingen og se de poster, der skal indgå i drifts- og vedligeholdelsesplanen, samt se om husordenen overholdes.
 11. Opgavebanken søger om forhåndsgodkendelse af beløb til afholdelse af evalueringsdag (Magnus) – Da “opgavebanken” blev vedtaget på afdelingsmødet, lå der heri også en beslutning om, at projektet skulle evalueres efter 2 år. De ansvarlige beboere for opgavebanken har derfor planer om at afholde en evalueringsdag i stil med den visionsdag, opgavebanken udsprang af. Gruppen har derfor bedt bestyrelsen om at forhåndsgodkende et beløb på kr. 50.000, som kan anvendes til konsulentbistand og afvikling af evalueringsdag. Bestyrelsen har besluttet at bede Domea om at hensætte kr. 50.000 i forenings budget for 19/20, der kan anvendes til afholdelse af en evalueringsdag, såfremt denne godkendes af afdelingsmødet. Begrundelsen for at hensætte beløbet er, at forslaget så kan gennemføres i samme budgetår, som det evt. måtte vedtages. Hvis forslaget ikke vedtages tilbageføres beløbet.
 12. Snerydning kontaktes for aftale om, hvilke forhold vi ønsker for den kommende sæson (Helena) – bestyrelsen vil kontakte snerydningsfirmaet i begyndelsen af sæsonen for at sikre, at rydning og glatførebekæmpelse sker med mindst mulig gene for beboerne. Kontakt Helena på hpalexandrowitsch@gmail.com hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende snerydningen.
 13. Evt.
  • ansøgning fra fælles arbejdsdag-gruppen til afholdelse af forplejning ved arbejdsdag på kr. 2.500,- bestyrelsen bevilger beløbet. På forrige bestyrelsesmøde er der desuden afsat kr. 2.000,- til redskaber og materialer, der måtte mangle i skuret. Såfremt man er opmærksom på noget, der burde indkøbes – evt. til brug på arbejdsdagen – er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.  
  • hjertestarter – den er sat op og hænger på torvet ved campingvognen.
  • udgået medlem – Maria Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer på næste møde en af suppleanterne som midlertidig bestyrelsesmedlem frem til næstkommende afdelingsmøde.
  • Halloween-fest er under opsejling i foreningen. Marie-Sophie indsamler gode fif, idéer og ønsker fra tidligere arrangører via bestyrelsesmailen – så skriv endelig!
  • Bestyrelsesmailen – Marie-Sophie bestyrer mailen frem til næste møde.