Bestyrelsesmødereferat 14.02.2024

Referat, bestyrelsesmøde, Emblasgade

Onsdag 14.02. 2023 kl.17:30
Tilstede: Birthe, Caroline, Helle, Michael

 1. Valg af ordstyrer: Michael
 2. Valg af referent: Caroline
 3. Bestyrelsesberetning til kommende afdelingsmøde: Helle har sendt en kladde ud. Vi kommenterer, og Helle sammenfatter.
 4. Mail til TMF og klage til Domea: Michael sammenfatter en mail til Domea og en klage til TMF, der angår de af Domea fremlagte budgetter. Bestyrelsen mener bl.a. ikke, Domea har givet belæg for en kommende huslejestigning. Siden budgetmøde i november har bestyrelsen søgt dokumentation for poster i både regnskab og budget. Alle bestyrelsesmedlemmer inviteres til at kommentere udkastet før afsendelse.
 5. Vi har observeret, at Domea har været ude for at arbejde på drænpumper igen. Der skrives til dem for at blive orienteret om, hvad dette handler om.
 6. Boliger ønskes til de kommende undersøgelser af Atelia: Hvis man har en bolig med fejl, vil bestyrelsen meget gerne medtage dem i de kommende undersøgelser. Der er allerede en del meldte men der mangles både boliger med fejl og uden for at kunne lave en vurdering i et større udsnit. Der skal bruges både boliger med og uden fejl og der vil komme en mail med nærmere information og forespørgsel efter beboere, der ønsker at stille bolig til rådighed til gennemsyn (ud over dem, der allerede har meldt sig). Vi søger både beboere, der oplever problemer i boligen, og beboere, der ikke oplever (store) problemer.
 7. Almenbolig+-konceptet: Info til nye beboere – Domea – Stine og Vibeke var på besøg. Velkomstgruppen har udformet en velkomstfolder. Michael printer denne, så den kan omdeles i fysisk form til alle. Fremover skal nye tilflyttere også have denne. Den stilles desuden virtuelt til rådighed via mail, hjemmesiden i PDF.
 8. Status på udlæg og kassererrapport: Kassereren deltog ikke ved mødet, men har sendt rapport over udlæg 28/1 2024.
 9. Hjemmeside og mail:
  Helle er ved at opdatere hjemmesiden, så bl.a. grupper er opdaterede med seneste medlemmer og kontaktinformationer tilføjes v. tovholdere.

  Mailen: Bestyrelsen har pga. længere teknisk nedbrud hos Microsoft oplevet problemer med bulk-udsendelser. Der er i gang med at finde løsninger i samarbejde med support fra Microsoft.
  Bestyrelsen understregede, at referater altid kan findes på hjemmesiden.
   
 10. OBS! Grupperne skal huske at sende deres beretning for året, inden den 6.marts 2024, så det kan medtages på i beretningen på afdelingsmødet.
 11. Eventuelt: Intet.
 12. Næste møde: torsdag d. 7/3 2024, kl. 17.30 hos Michael
 13. Sekretær til og med næste møde: Caroline